Човешки ресурси

Във фирмата работят на основен трудов договор високо квалифицирани специалисти в областта на минното строителство и пробивно-взривните работи. Общият брой на работниците и служителите във фирмата е 80 души в следните отдели и направления:

Изпълнителен Директор

С над 20 години стаж в минното строителство и пробивно-взривните работи.

Отдел Проектиране

1 проектант - минен специалист с 25 години стаж
1 проектант - минен специалист с 20 години стаж
3 маркшайдери - минни специалисти с 15 години стаж

Отдел Механизация

Отдел Икономически

1 главен счетоводител
2 счетоводителя с 10 години опит

Отдел Производствен

6 ръководители на пробивно-взривни работи
с 15 до 20 години стаж
8 взривчици с 5 до 15 години стаж
20 сондьори с 5 до 20 години стаж
2 магазинери с 5 години стаж

Отдел Механизация

Scroll to top